کمی ترانه بیاور

کمی ترانه بیاور شبیه چشمانت
دمی بهانه بیاور به چین دامانت

غربیگی مکن ای تک ستاره امّید
شبی نشانه بیاور به جمع یارانت

خزانکه خاطره مهر و ماه آذر شد
کمی زبانه بیاور به فصل آبانت

برای نافله سوز و ساز و هذیانی
تبی دلانه بیاور به کیش و ایمانت

دخیل ساحت عشقم عنایتی فرما
سری به شانه بیاور سرم بقربانت

مقیم واحه دردم در امتداد کویر
گهی جوانه بیاور به دوش بارانت

تو مرغ قله  قافی به خاطر زالت
پری به لانه بیاور به رسم پیمانت

مردف به دو ردیف
مقفی به سه قافیه

اندیشه خود را به یادگار بگذارید

- لطفاً به صورت فارسی بنویسید